Nhà chú Thảo - Nghi Tàm

Chủ đầu tư: Chú Thảo

Địa chỉ: 310 Nghi Tàm

Hạng mục: Thiết kế - thi công- xây mới.