Cải tạo nhà Đê La Thành

Địa chỉ: Đê La Thành

Hạng mục: Thi công cải tạo